Pieter wordt over een jaar 18. Omdat Pieter een beperking heeft, zullen de consequenties anders zijn dan voor de andere kinderen. De tijd nadert om te onderzoeken wat er in verband met Pieters 18de verjaardag geregeld moet worden.

Zorgfinanciering

Vanaf de 18de verjaardag kan zorg en ondersteuning gekregen worden via de Wlz, Wmo of Zvw. De hiervoor noodzakelijke indicatie moet minimaal zes tot uiterlijk twee maanden voor de 18de verjaardag aangevraagd zijn.

De zorg van mijn kind werd betaald vanuit de Jeugdwet. Wat gaat er veranderen?

Een indicatie voor zorg vanuit de Jeugdwet eindigt bij 18 jaar, met uitzondering van pleegzorg (tot 21 jaar), jeugdreclassering en jeugdhulp met verblijf (tot 23 jaar).

Welke zorg wordt betaald vanuit de Wlz?

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg, 24-uurs toezicht of zorg in nabijheid nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, is een Wlz-indicatie nodig.

Welke zorg wordt betaald vanuit de Wmo?

Vanaf de 18de verjaardag is de gemeente verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning. Hiervoor kan bij de gemeente een indicatie aangevraagd worden. Voor het gebruik van Wmo-voorzieningen (zoals huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, respijtzorg (logeren), begeleiding, dagbesteding en soms persoonlijke verzorging) stelt de gemeente een abonnementstarief vast.

Welke zorg wordt betaald vanuit de Zorgverzekeringswet?

Geneeskundige verzorging, persoonlijke verzorging en verpleging worden vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Een indicatie hiervoor kan bij een wijkverpleegkundige worden aangevraagd.kan bij een wijkverpleegkundige worden aangevraagd.

Meer weten over '18 jaar en dan'?

Contact