Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Helpende Handen (hierna: “de Vereniging”) verwerkt van haar leden, deelnemers van bijeenkomsten of andere belanghebbenden.

Onder andere belanghebbers kan worden verstaan mensen die van een dienst van een organisatie gehuisvest in het Centraal Bureau Gereformeerde Gemeenten (hierna: "CBGG") gebruik maken of hebben gemaakt en wiens stamgegevens daarmee zijn verwerkt in het adressenbestand van het CBGG. 

Onder stamgegevens kan worden verstaan:
- geslacht
- initialen, roep- en achternaam
- adresgegevens
- telefoon- en faxnummer
- e-mailadres
- IBAN
- geboortedatum
- kerkgenootschap

In geval van lidmaatschap, het doen van donaties of bestellingen aan de Vereniging of wanneer om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt worden, verwerkt de Vereniging je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring.
De Vereniging adviseert je deze Privacyverklaring goed door te lezen en een kopie te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Helpende Handen, Houttuinlaan 7, 0348 48 99 70, KvK: 40477670.
De functionaris gegevensbescherming, Carine Clements, is bereikbaar via e-mail.

2. Welke gegevens verwerkt de Vereniging en voor welk doel
2.1 In het kader van je lidmaatschap, donaties, bezoeken van bijeenkomsten en bestellingen kunnen de volgende persoonsgegevens verwerkt worden:
a) geslacht
b) initialen, voor- en achternaam
b) adresgegevens
d) telefoonnummer
e) e-mailadres
f) IBAN-nummer
g) gegevens inzake interesse in beperkingen

2.2 De Vereniging verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie
b) je naam, adresgegevens, e-mailadres en gegevens inzake de betrokkenheid bij beperkingen worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de Vereniging georganiseerde diensten en activiteiten
c) je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van contributie, donaties, bestellingen af te wikkelen

2.3 De Vereniging kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. Deze geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

3. Bewaartermijnen
De Vereniging verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap tot maximaal zeven jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn vernietigt de Vereniging de persoonsgegevens, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de Vereniging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de Vereniging gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de bewerkers heeft de Vereniging een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en deze Privacyverklaring na te leven. Via de Vereniging kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie kun je een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Vereniging zal je verzoek onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de Vereniging je verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie. De Vereniging zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de Vereniging je hiervan op de hoogte brengen.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de Vereniging je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de ledenadministratie. Indien dit niet leidt tot een oplossing kun je gebruik maken van jerecht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie.

6. Wijzigingen
De Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

E-mailmarketing
De Vereniging gebruikt je naam en e-mailadres om je via een e-mailnieuwsbrief te informeren over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de Vereniging. Afmelding voor deze e-mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

14 december 2021